+31 (0)6 29 23 96 27 | irene@heartfulmoments.nl

Privacy Verklaring Heartful Moments

Deze verklaring is van toepassing op alle door Heartful Moments geleverde producten en diensten.

Heartful Moments is een handelsnaam van Pijnse van der Aa B.V. gevestigd op de Roodenburgerstraat 15, 2313 HH te Leiden. Heartful Moments wordt vertegenwoordigd door Irene Pijnse van der Aa – Durieux. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U heeft recht op het zorgvuldig verwerken van uw (persoonlijke) gegevens. We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus. U kunt er op vertrouwen dat wij uw gegevens met respect en zorg behandelen. We handelen conform de professionele richtlijnen en beroepscodes, en conform de wetgeving AVG die per 25 mei 2018 van kracht is.

We vinden dat u hoort te weten welke gegevens wij verzamelen, waar we deze gegevens voor gebruiken, en dat u er inzage in kunt krijgen.

Wanneer leggen wij gegevens van u vast?

Als u een offerte aanvraagt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, als u een product of een dienst koopt (bijvoorbeeld zich inschrijft voor een training), en als u een intakegesprek heeft.

Welke gegevens leggen wij vast?

Er worden alleen gegevens verwerkt die u zelf met ons deelt en die we nodig hebben voor de dienstverlening aan u, en in beperkte mate voor promotie- en marketingdoeleinden.

Voor het aanmelden voor trainingen slaan we een aantal gegevens op zodat we weten wie zich heeft aangemeld en voor welke training. Het gaat daarbij om:

  • Naam
  • Mailadres
  • Naam van de training
  • Datum waarop de training wordt gegeven
  • Aantal plaatsen dat gereserveerd is
  • Eventuele opmerkingen

Indien u het contactformulier heeft ingevuld, slaan wij de volgende gegevens op:

Naam
Telefoonnummer
Mailadres
Onderwerp
Bericht
De datum waarop het bericht is verstuurd

We verwijderen regelmatig deze gegevens zodat deze niet onnodig lang bewaard worden. Gedurende de bewaartijd zijn de gegevens alleen toegankelijk voor Heartful Moments en de beheerder van de website. Heartful Moments heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met de beheerder Tjep's digital agency.

 

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor:

Het accepteren van uw deelname aan/indiceren voor een training of workshop, het geven van de training en het afstemmen van de begeleiding op uw behoeftes en analyses om de dienstverlening te verbeteren.

De website van Heartful Moments wordt gehost in een beveiligd datacenter in Nederland door een ISO gecertificeerd bedrijf.

Wanneer u zich aanmeldt voor een training waar een intake onderdeel van uitmaakt, dan wordt analoog geregistreerd wat uw klachten en leefomstandigheden zijn, en het doel van deelname. Deze gegevens zijn van belang voor het juist indelen in de juiste groep (indicatie) en afstemmen van de begeleiding door de trainer. Tijdens het intakegesprek geeft u expliciet toestemming voor het beheren van de gegevens op het intakeformulier tot 8 weken na de training waarvoor u zich heeft aangemeld.

Afhankelijk van het soort factuur (werkgever, zorgverzekeraar of particulier) kunnen wij persoonsgegevens van u vastleggen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer, werkgever, gegevens zorgverzekeraar, product- en dienstvoorkeuren.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor:

Het controleren van betalingen, het maken van een offerte, het maken van een factuur, marketing en promotie. We kunnen uw gegevens gebruiken voor het sturen van nieuwsbrieven (wanneer u hiervoor expliciet toestemming geeft), het doen van specifieke aanbiedingen en het verzenden van marketingberichten. Hiervoor kunnen we gebruik maken van email, nieuwsbrief of Facebook (indien u zich hiervoor expliciet heeft aangemeld).

 

Regels bij de verwerking persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Heartful Moments gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Heartful Moments zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Samenwerking met andere partijen

Heartful Moments deelt uw gegevens niet met derden voor de doeleinden van die derden. Heartful Moments verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze niet voor de doeleinden van derden. Heartful Moments deelt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We werken alleen met andere partijen samen om de dienstverlening te bevorderen: zoals een bank voor het verwerken van betalingen, boekhouder en een lijstmanager voor het (beveiligd) opslaan van persoonsgegevens en versturen van de nieuwsbrief. Deze derden verwerken alleen gegevens voor zover dat voor de dienstverlening nodig is en conform de actuele wetgeving. Met deze partijen zijn/worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Heartful Moments maakt gebruik van Google Analytics voor het bijhouden van statistieken om zo de website te verbeteren. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of doorgestuurd naar Google.

Heartful Moments gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de optimalisatie van uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Recht op inzage en correctie van de gegevens

U heeft recht op inzage. Als u de nieuwsbrief ontvangt kunt u zich via de link in de nieuwsbrief, telefonisch of per e-mail ten alle tijden afmelden. Ook kunt u ons schriftelijk om inzage verzoeken, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en uw adres. U dient hierbij een kopie van uw paspoort of rijbewijs mee te sturen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren. U kunt bij de Rijksoverheid lezen hoe u dit veilig kunt doen, zie een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs

U heeft recht op correctie. Wanneer er onjuistheden, onvolledigheden of onwettigheden in uw gegevens zitten, kunt u deze schriftelijk corrigeren: hiervoor stuurt u een brief als hierboven omschreven.

Wij beantwoorden uw brief binnen maximaal 1 maand. We kunnen hiervoor maximaal 5 euro kosten in rekening brengen. Ons postadres is Heartful Moments Mindfulness Trainingen, Roodenburgerstraat 15, 23 13 HH, Leiden

Recht op portabiliteit. Uw gegevens kunt u opvragen om over te (laten) dragen aan een andere partij bijvoorbeeld een andere trainer of coach.

 

Bewaartermijn van uw gegevens

Heartful Moments bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgeslagen

 

Beveiliging

Heartful Moments hecht aan en zorgt voor beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Heartful Moments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Alleen Irene Pijnse van der Aa – Durieux heeft tot persoonsgegevens en/of verwerkt, deze.  Zij is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Heartful Moments gebruik maakt van de diensten van derden, zal Heartful Moments in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op.

Contactpersoon en verantwoordelijke voor het privacy beleid

Irene Pijnse van der Aa, Leiden, in overeenstemming met de wet AVG die van kracht is vanaf 25 mei 2018